Algemene Voorwaarden

Alle werkzaamheden van Kim Troeijen bedrijfsjuridisch advies (KvK 57123616) worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is onder meer opgenomen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen en een exemplaar wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht  met Kim Troeijen bedrijfsjuridisch advies (hierna te noemen: “Kim Troeijen“) en door haar ingeschakelde derden. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

opdracht

Alle opdrachten komen, met nadrukkelijke terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Kim Troeijen en worden uitsluitend door haar uitgevoerd. Kim Troeijen spant zich – op de wijze die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden – in om de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren; opdrachten aan Kim Troeijen hebben echter enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting tot gevolg.  Met Kim Troeijen in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen en hierop kan geen beroep worden gedaan als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de door hem aan Kim Troeijen verstrekte informatie en/of stukken.  Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie kan Kim Troeijen haar werkzaamheden opschorten zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Door Kim Troeijen toegezonden en anderszins verstrekte (schriftelijke) stukken, zoals correspondentie, adviezen, overeenkomsten en overige (proces)stukken zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Kim Troeijen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

ondernemersabonnement

Het ondernemersabonnement omvat een kennismakingsgesprek bij u op locatie, een jaarlijks vervolggesprek om recente ontwikkelingen door te nemen, onbeperkt eerstelijns juridisch advies per telefoon, e-mail of fax, gratis 1e beoordeling van een kwestie (waaraan maximaal 30 minuten besteed dient te worden – ter beoordeling van Kim Troeijen – en vragen in reeds lopende zaken zijn hiervan nadrukkelijk uitgesloten), gratis toetsen van uw algemene voorwaarden, gratis screenen van alle Nederlandstalige contracten t/m 5 pagina’s, verzenden van de 1e incassobrief bij onbetwiste vorderingen (voorwaarde hiervoor is dat opdrachtgever zelf reeds minimaal 1 herinnering c.q. aanmaning aan de debiteur heeft gezonden), 25% korting op het toepasselijke uurtarief c.q. de vaste prijs voor vervolgwerkzaamheden en een maandelijkse nieuwsbrief met praktische tips  (aan de frequentie kunnen geen rechten worden ontleend). Ten aanzien van de beantwoording van vragen in het kader van het ondernemersabonnement wordt vanzelfsprekend de uiterste zorgvuldigheid betracht, maar er wordt nadrukkelijk op gewezen dat er geen uitgebreid onderzoek van relevante – schriftelijke – stukken, overige documenten, rechtspraak en literatuur aan vooraf is gegaan per specifiek voorgelegde vraag. Voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers is het abonnement beschikbaar voor slechts € 29,95 excl. BTW per maand (betaling geschiedt bij aanvang voor de gehele abonnementsduur van 12 maanden). Met ondernemingen van een grotere omvang worden op maatwerk basis nadere afspraken gemaakt. Het ondernemersabonnement  wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden met stilzwijgende verlenging. Na het eerste jaar is het ondernemersabonnement – middels aangetekend schrijven – te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand.

aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid, al dan niet contractueel, van Kim Troeijen dan wel van door haar ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kim Troeijen wordt uitgekeerd. Kim Troeijen is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid conform de voorgeschreven richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium in de desbetreffende zaak. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Kim Troeijen op eerste verzoek tegen alle vorderingen en aanspraken van derden – met inbegrip van de door Kim Troeijen in dat kader te maken kosten – die stellen schade te hebben geleden op enigerlei wijze samenhangend met door Kim Troeijen ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, uitgevoerde diensten en verstrekte adviezen, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Kim Troeijen.

declaraties & betaling

Betaling van declaraties van Kim Troeijen dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is van rechtswege – zonder voorafgaande ingebrekestelling – sprake van verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. De administratie van Kim Troeijen strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van hetgeen aan Kim Troeijen verschuldigd is.  Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Kim Troeijen gerechtigd haar werkzaamheden zonder nadere aankondiging op te schorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan. Kim Troeijen is niet aansprakelijk voor dientengevolge door de opdrachtgever en/of derden geleden schade. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het te innen bedrag, met een minimum van € 150, met voorbehoud van alle rechten van Kim Troeijen om alle daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. Kim Troeijen heeft een retentierecht op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft – al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft – zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan, en is bevoegd declaraties waarvan de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken te verrekenen met de onder de – aan Kim Troeijen gelieerde – Stichting Beheer Derdengelden voor de opdrachtgever ontvangen bedragen. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

gefinancierde rechtsbijstand

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vinden de werkzaamheden van Kim Troeijen niet plaats in het kader van gefinancierde rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever meent in aanmerking te kunnen en willen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal hij Kim Troeijen steeds tijdig informeren over wijzigingen in de eigen financiële positie die van belang kunnen zijn voor de beoordeling of de opdrachtgever in aanmerking komt of blijft komen voor gefinancierde rechtsbijstand en daartoe tijdig belastinggegevens verstrekken waaronder de opgave en aanslag Inkomstenbelasting over de twee voorafgaande jaren. Indien de betreffende stukken niet of niet tijdig aan Kim Troeijen ter hand zijn gesteld, wordt  de opdrachtgever geacht geen gebruik te willen of te kunnen maken van gefinancierde rechtsbijstand.

gegevens derden

De gegevens van de opdrachtgever en de wederpartij worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand dat wordt beheerd door Kim Troeijen. Tevens worden de gegevens opgenomen van de bij de zaak betrokken derden, waaronder in ieder geval – doch niet uitsluitend – gerechtelijke en overheidsinstanties, deurwaarders en de belastingdienst. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder mede is begrepen het declareren van de werkzaamheden.

klachten- en geschillenregeling

In geval van een klacht of geschil zal allereerst getracht worden zulks intern op te lossen conform de klachtenregeling. Klachten dienen binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van  dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven aan Kim Troeijen te worden voorgelegd. Kim Troeijen neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het  Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer Kim Troeijen er niet in slaagt eventuele klachten over de dienstverlening met opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan opdrachtgever zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling komt tot stand door kennisname van onderhavige algemene voorwaarden, welke opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld worden.

wijziging voorwaarden

Kim Troeijen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Kim Troeijen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

rechts- & forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Kim Troeijen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van die rechtsverhouding, die niet (meer) behoren tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

divers

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Kim Troeijen en de opdrachtgever zijn vastgelegd. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Kim Troeijen in verband met door Kim Troeijen verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor Kim Troeijen werkzame personen. Na het sluiten en archiveren van het dossier worden de dossiers voor de duur van vijf jaar gearchiveerd. Na verloop van deze termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij opdrachtgever voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan Kim Troeijen kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.